Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin Wypożyczalni

Czcionka:

REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI

Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy

 

§1 Prawo korzystania

 

1.Zbiory Biblioteki są zbiorami ogólnie dostępnymi.

2.Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

3. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się powinien:

a) okazać dokument potwierdzający tożsamość,

b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu,

c) złożyć oświadczenie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

4. Każdy Czytelnik zapisany do Biblioteki otrzymuje numer statystyczny uzupełniony odpowiednimi znakami literowymi i cyfrowymi wskazującymi na podział czytelników według wieku i zajęcia.

5. Każdy czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych umieszczonych w ewidencji czytelników oraz ich poprawiania.

6. Administratorem ewidencji czytelników jest Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy

7. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie i oświadczenie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

8. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, pracy lub szkoły.

9. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

 

§2 Wypożyczanie

 

1. Wypożyczyć można jednorazowo 4 woluminy. Nowości i lektury na okres 14 dni, pozostałe książki maksymalnie na 30 dni.

2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych książek, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.

3. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.

4. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu.

5. W razie braku książki, Czytelnik otrzyma informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka.

6. Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, świadczy płatne usługi biblioteczne: odbitki ksero, wydruki komputerowe.[1]

7.Dochody pochodzące z tych usług przeznaczane będą na zakup nowych woluminów.

§3 Poszanowanie i zabezpieczenie książek

 

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.

3 Wysokość odszkodowania ustala dyrektor Biblioteki, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia.

Zagubienie jednego woluminu z dzieła wielotomowego, traktowane jest jako zagubienie całego dzieła, pomino że pozostałe tomy pozostają w Bibliotece.

4.Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może za zgodą kierownika wypożyczalni dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

 

§4 Przetrzymanie książek

 

1. Za przetrzymanie książek ponad termin określony w § 2 pkt 1 Biblioteka pobiera karę w wysokości 1 zł za każdy miesiąc przetrzymywania książki. Czytelnik otrzyma pokwitowanie poświadczające uiszczenia kary, pieniądze uzyskane z kar będą przeznaczone na zakup nowości.

2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa koszt  koperty i znaczka pocztowego.

3. Jeżeli Czytelnik zwraca książkę natychmiast po otrzymaniu pierwszego upomnienia, nie pobiera się od niego opłat za przetrzymanie książek. Czytelnik pokrywa jedynie koszty koperty i znaczka pocztowego naklejonego na upomnienie.

4. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należności opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

§5 Przepisy końcowe

 

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od 15 września 2016 roku.

 

 

[1]Cennik opłat regulaminowych zawiera załącznik do niniejszego regulaminu

ZAŁĄCZNIKI:

								

Cennik opłat regulaminowych

Utworzono dnia 18.12.2017, 14:39

Nasza Placówka

Godziny otwarcia:

poniedziałek 10-18

wtorek 8-16

środa 8-16

czwartek 8-16

piątek 10-18

sobota nieczynne

Kalendarium

Marzec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny