Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin Wypożyczalni

Czcionka:

Regulamin Wypożyczalni

Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy

 

 1. ZASADY REJESTRACJI I KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

 

 1. Zbiory Biblioteki są zbiorami ogólnie dostępnymi dla mieszkańców z terenu gminy Winnica.Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
 2. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się jest zobowiązany:
  1. okazać dokument potwierdzający tożsamość,
  2. podpisać kartę zobowiązania.
 3. Czytelnicy małoletni do lat 14 w celu zapisu do Biblioteki zobowiązani są stawić się
  z rodzicem lub opiekunem prawnym, legitymującym się ważnym dowodem osobistym. Warunkiem korzystania z Biblioteki przez osobę małoletnią jest złożone
  w obecności bibliotekarza pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego
  o przyjęciu odpowiedzialności za zobowiązanie małoletniego czytelnika wobec Biblioteki.
 4. Młodzież od 14 do 18 roku życia zapisywana jest na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości ze zdjęciem.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub innych danych istotnych przy rejestracji.
 6. Zapis czytelnika odbywa się w elektronicznym systemie bibliotecznym MAK+.
 7. Z chwilą zapisu do Biblioteki czytelnik otrzymuje bezpłatnie indywidualną Kartę Czytelnika. W przypadku kradzieży lub zagubienia karty, czytelnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Bibliotekę. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z posługiwania się kartą czytelniczą przez osoby nieupoważnione, do czasu zgłoszenia zablokowania karty przez jego właściciela.
 8. Biblioteka ma prawo pobierać kaucje pieniężne od czytelników niebędących stałymi mieszkańcami gminy Winnica, w kwocie aktualnej wartości rynkowej wypożyczanej książki. Pobrana kaucja zostaje zwrócona czytelnikowi w momencie zaprzestania korzystania z usług Biblioteki po okazaniu dowodu wpłaty. Po upływie roku od zaprzestania z korzystania z Biblioteki nieodebrana kaucja jest wpłacana na konto Biblioteki.
 9. W Bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
 10. Torbę i wierzchnie okrycie należy pozostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 11. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez czytelników.

 

 1. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 

 1. Podstawą korzystania z wypożyczalni biblioteki jest Karta Czytelnika.
 2. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 4 książki na okres nie dłuższy niż
  1 miesiąc, lektury szkolne na 14 dni.
 3. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może podwyższyć liczbę wypożyczonych książek oraz wydłużyć termin ich zwrotu.
 4. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury.
 5. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu.
 6. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone.
 7. Wypożyczanie i zwroty książek rejestrowane są przez bibliotekarza w elektronicznym systemie bibliotecznym MAK+.
 8. W Bibliotece działa czytelnia internetowa. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne,
  a zasady korzystania ustala odrębny regulamin.

 

 1. ODPOWIEDZIANOŚĆ ZA ZNISZCZENIE LUB ZAGUBIENIE KSIĄŻĘK

 

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Powinien zwrócić uwagę na stan książek przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonej książki odpowiada materialnie czytelnik.
 3. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.
  W wyjątkowych przypadkach, za zgodą bibliotekarza, czytelnik może dostarczyć
  w miejsce zagubionej lub zniszczonej książki inną o nie mniejszej wartości i podobnej tematyce.

 

 1. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 

 1. Za przetrzymanie książek ponad termin Biblioteka wysyła upomnienia listowne.
  Za upomnienia Biblioteka pobiera opłaty w wysokości określonej w Cenniku Opłat Regulaminowych stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Za wpłacone należności z tytułu wysyłanych upomnień bibliotekarz wystawia pokwitowanie.
 3. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie
  z przepisami prawa.

 

 1. UWAGI KOŃCOWE

 

 1. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania
  z Biblioteki. Decyzję w takim przypadku podejmuje dyrektor Biblioteki. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do organizatora Gminnej Biblioteki Publicznej.

 

 

Niniejszy regulamin Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy obowiązuje od dnia 02.05.2018 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Cennik Opłat Regulaminowych

Utworzono dnia 15.05.2018, 14:37

Nasza Placówka

Godziny otwarcia:

poniedziałek 9:30 - 16:30

wtorek 9:00 - 15:30

środa 9:00 - 15:30

czwartek  nieczynne

piątek  nieczynne

sobota  nieczynne

Kalendarium

Styczeń 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Zegar